0 hr 0 min 0 Sec
0 hr 0 min 0 Sec

Wettelijke disclaimers

Servicevoorwaarden van High Social

Ingangsdatum en laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Welkom op de Amerikaanse digitale platforms, websites, toepassingen ("apps"), blogs of andere online aanbiedingen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door High Social.com (gezamenlijk de "Services") waarop links naar deze Gebruiksvoorwaarden staan. De Diensten omvatten marketingservices, producten en abonnementen die worden aangeboden door highsocial.com.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Services gebruikt. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en/of de toegang tot de Services door elke gebruiker ("u" of "uw").

Door de Services te gebruiken of te openen, erkent u en stemt u ermee in dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Je erkent ook dat je onze gegevenspraktijken hebt gelezen en begrepen, zoals beschreven in het Privacybeleid dat van toepassing is op de Services en Content die je gebruikt.

Deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden uw wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen, zijn van toepassing op uw gebruik van de Services, zijn wettelijk bindend, beperken de aansprakelijkheid van highsocial.com jegens u en vereisen dat u ons schadeloos stelt en bepaalde geschillen beslecht door middel van individuele arbitrage. Houd er rekening mee dat niets in deze gebruiksvoorwaarden invloed heeft op uw dwingende wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving, voor zover dergelijke rechten op u van toepassing zijn en niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

Als je niet gebonden wilt zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden (hieronder gedefinieerd), moet je de Services niet gebruiken of openen en, indien van toepassing, alle downloads en applicaties van de Services verwijderen.

In sommige gevallen kun je onderworpen zijn aan andere of aanvullende voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen ("Aanvullende voorwaarden") die van toepassing zijn op bepaalde delen van de Services. Deze Aanvullende voorwaarden worden op de Services geplaatst in verband met het desbetreffende aanbod. In het geval van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang.

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd, dus we raden je aan om alle voorwaarden en bepalingen die op de Services zijn geplaatst regelmatig te bekijken. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke Aanvullende voorwaarden, publiceren we de bijgewerkte versie(s), samen met een ingangsdatum, en stellen we je hiervan op de hoogte door middel van een bericht in de Services. In het geval dat je deze Gebruiksvoorwaarden in de cache van je browser hebt opgeslagen, zijn de Gebruiksvoorwaarden die op jou van toepassing zijn de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden die wordt weergegeven in een browser zonder cache.

Als wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of Aanvullende voorwaarden niet acceptabel voor je zijn, moet je je toegang tot en/of gebruik van de Services stopzetten en, indien van toepassing, alle downloads en applicaties van de Services verwijderen.

1. Eigendom; Uw rechten om de Services en Inhoud te gebruiken.

1. Eigendom. De diensten en alle inhoud (gezamenlijk "Inhoud"), met inbegrip van alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten daarin ("Intellectuele eigendom"), zijn eigendom van of worden beheerd door highsocial.com, onze licentiegevers en bepaalde andere derden. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de inhoud en intellectuele eigendom die beschikbaar zijn via de services zijn eigendom van highsocial.com, onze licentiegevers of bepaalde andere derden, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, handelskleding, patenten en/of andere rechten en wetten op intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie voor zover mogelijk. highsocial.com bezit het auteursrecht in de selectie, compilatie, samenstelling, rangschikking en verbetering van de inhoud op de services.

2. Uw rechten op toegang tot en gebruik van de Services en Inhoud. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Services en Inhoud is onderworpen aan uw strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Services en de Content wordt automatisch beëindigd bij schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze rechten zijn niet-exclusief, beperkt en kunnen door ons te allen tijde naar eigen goeddunken worden herroepen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Aangezien uw recht op toegang tot en gebruik van de Services en de Inhoud persoonlijk is, mag u uw recht niet overdragen; elke poging daartoe is nietig. U mag, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, rechtmatig gebruik (gezamenlijk zijn de volgende elementen de "Gelicentieerde elementen"):

 1. De Inhoud weergeven, bekijken, gebruiken en afspelen op een computer, mobiel of ander apparaat met internetverbinding of toegestaan apparaat ("Apparaat") en/of één kopie afdrukken van de Inhoud (met uitzondering van bron- en objectcode in ruwe vorm of anderszins) zoals deze aan u wordt weergegeven;

 2. Indien aan u beschikbaar gesteld, een geregistreerde persoonlijke account (en/of gerelateerde gebruikersnaam en wachtwoord) verkrijgen op de Services en in verband daarmee communiceren met de Services;

 3. Link naar de Services vanaf een website of andere online service, zolang: (a) de koppelingen alleen tekst bevatten en geen namen, logo's of afbeeldingen van HighSocial.com gebruiken, (b) de koppelingen en de inhoud op uw website geen verwantschap met HighSocial.com suggereren of enige andere verwarring veroorzaken, en (c) de koppelingen en de inhoud op uw website HighSocial.com of zijn producten of diensten niet onjuist, misleidend, denigrerend of anderszins aanstootgevend afschilderen en geen inhoud bevatten die onwettig, aanstootgevend, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of beledigend is, of die rechten van derden schendt of anderszins verwerpelijk is voor HighSocial.com. HighSocial.com behoudt zich het recht voor om het linken naar de diensten op te schorten of te verbieden om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of derden;

 4. Gebruik maken van enige andere functionaliteit die uitdrukkelijk door HighSocial.com op of via de Services wordt aangeboden voor gebruik door gebruikers, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, functionaliteit voor het maken en/of plaatsen van door Gebruikers Geproduceerde Content (zoals hieronder gedefinieerd)) en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden.

3. Aanvullende voorwaarden voor gebruiksabonnementen. Aankopen van gebruiksabonnementen (bijv. credits, punten en/of virtuele valuta) of andere virtuele items die beschikbaar worden gesteld op de Services worden niet gerestitueerd, hebben geen geldwaarde (d.w.z. zijn geen geldrekening of equivalent), en zijn aankopen van slechts een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om deze items te gebruiken, zelfs als deze een looptijd hadden (bijv. een maandabonnement). Elke poging om een dergelijk abonnement over te dragen, toe te wijzen of anderszins te verkopen of te verhandelen, ongeacht de wijze of methode, is nietig. Opschorting of beëindiging resulteert in het verbeuren van het opgeschorte of beëindigde abonnement of de items, behalve zoals kan worden vermeld in de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn we niet verantwoordelijk voor het herstellen of opnieuw uitgeven van krediet of restitutie of enig ander bedrag als gevolg van onze wijziging van gebruiksabonnementen of virtuele items, of voor verlies of schade door fouten of enige andere reden.

4. Rechten van anderen. Bij het gebruik van de services moet u het intellectuele eigendom en de rechten van anderen en HighSocial.com respecteren. Uw ongeoorloofde gebruik van inhoud kan de rechten van anderen en toepasselijke wetten schenden en kan leiden tot uw civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als u van mening bent dat uw werk is geschonden via de Services, zie Paragraaf 5 hieronder.

5. Voorbehoud van alle rechten die niet worden verleend met betrekking tot Services en Inhoud. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden omvatten slechts beperkte, beperkte toekenningen van rechten op het gebruik van en toegang tot de Services en Inhoud. Geen enkel recht of licentie mag worden geïnterpreteerd, onder welke juridische theorie dan ook, door implicatie, uitsluiting, industriegebruik of anderszins. ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK AAN U WORDEN TOEGEKEND, ZIJN VOORBEHOUD DOOR HighSocial.com EN HUN LICENTIES EN ANDERE DERDEN. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of de services voor welk doel dan ook is verboden.

6. Diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor derden of hun content, advertentie(s), apps of sites ("Services van derden"). Delen van de Services kunnen bijvoorbeeld zijn geïntegreerd in of gekoppeld aan sites, platforms en apps van derden waarover wij geen controle hebben. Op dezelfde manier kunnen we advertenties en inhoud of services van derden, waarover we mogelijk ook geen controle hebben, beschikbaar maken voor jou op of via onze Services. Dit kan de mogelijkheid omvatten om je te registreren of aan te melden bij onze Services met behulp van tools van derden, en om inhoud te plaatsen op sites en services van derden met behulp van hun plug-ins die beschikbaar zijn gemaakt op onze Services. Wees voorzichtig in de omgang met derden en raadpleeg hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor Services van derden en zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op Services van derden. Als je de Services opent of gebruikt via Apple, Android of een ander mobiel besturingssysteem, zijn dit Services van Derden. Als u toegang hebt tot onze apps via Apple, vindt u hieronder Aanvullende voorwaarden die op u van toepassing zijn en die door deze verwijzing in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

7. Voorwaarden van toepassing op Apple IOS.

 1. Voor zover u toegang hebt tot de Services via een mobiele toepassing van Apple, erkent u dat deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en HighSocial.com en dat Apple, Inc. ("Apple") geen partij is bij deze Gebruiksvoorwaarden anders dan als derde-begunstigde, zoals hieronder wordt bepaald.

 2. De door HighSocial.com op grond van deze gebruiksvoorwaarden aan u verleende licentie is onderworpen aan de toegestane gebruiksregels zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van de Apple Mediadiensten (zie: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) en eventuele gebruiksvoorwaarden van derden die van toepassing zijn op de HighSocial.com-diensten die u gebruikt.

 3. U erkent dat HighSocial.com, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het leveren van de Diensten en Inhoud zoals gedefinieerd in deze Gebruiksvoorwaarden.

 4. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhoud of ondersteunende diensten aan u te verlenen met betrekking tot de Diensten en het Materiaal.

 5. Voor zover niet verboden door toepasselijk recht, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Diensten en het Materiaal.

 6. Niettegenstaande iets anders hierin, en behoudens deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat, uitsluitend tussen Apple en HighSocial.com, HighSocial.com en niet Apple verantwoordelijk is voor de afhandeling van claims die u mogelijk hebt met betrekking tot de Diensten en Inhoud, of uw bezit en/of gebruik daarvan, inclusief maar niet beperkt tot: (A) productaansprakelijkheidsclaims; (B) claims dat de Diensten niet voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (C) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

 7. Voorts stemt u ermee in dat indien de Diensten, of uw toegang tot en gebruik van de Diensten, inbreuk maken op de rechten van Intellectuele Eigendom van derden, u Apple niet verantwoordelijk zult houden voor het onderzoek, de verdediging, de afhandeling en de kwijting van dergelijke claims wegens inbreuk op Intellectuele Eigendom.

 8. U erkent en stemt ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derden-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden zijn en dat iTunes, na uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de Gebruiksvoorwaarden tegen u als derden-begunstigde daarvan te handhaven.

2. Inhoud die u indient; regels van de interactieve gemeenschap.

1. Door gebruikers gegenereerde inhoud. HighSocial.com kan nu, of in de toekomst, gebruikers van de Services de mogelijkheid bieden om berichten te maken, te bouwen, te plaatsen, te uploaden, weer te geven, te publiceren, te distribueren, te verzenden, uit te zenden of anderszins beschikbaar te maken op of in te dienen via de Services, of op of in reactie op onze pagina's of berichten op platforms van derden of in verband met een van onze promoties via welk medium of op welke manier dan ook, of anderszins bij ons in te dienen (bijv, op onze Facebook-pagina's of andere sociale mediapagina's, in reactie op onze tweets, via een sweepstakes of wedstrijd, of door het op een andere manier naar ons te sturen) (gezamenlijk, "indienen") berichten, tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, grafieken, foto's, opmerkingen, reacties, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, beoordelingen, recensies, gegevens, vragen, suggesties, persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie of materialen en de ideeën daarin (gezamenlijk, maar exclusief HighSocial.com gelicentieerde elementen die daarin zijn opgenomen, "door gebruikers gegenereerde inhoud" of "UGC"). U kunt UGC indienen via uw profiel, forums, blogs, prikborden, sociale netwerkomgevingen, tools voor het maken en plaatsen van inhoud, abonnementsdiensten, gameplay, sociale gemeenschappen (inclusief de Interactieve gemeenschap (hieronder gedefinieerd), indien van toepassing), tools om contact met ons op te nemen, e-mail en andere communicatiefuncties. Met uitzondering van de rechten en licenties die u in deze Gebruiksvoorwaarden verleent en onder voorbehoud van eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, behoudt u alle wettelijk erkende rechten, aanspraken en belangen die u hebt in uw UGC.
 

3. Gebruik van de Services; Gebruiksbeperkingen voor Services en Content.

1. Een account aanmaken. Accounts mogen alleen door jou worden aangemaakt (en als jij dat niet bent, door een bevoegde vertegenwoordiger van de persoon die het onderwerp is van de account en meerderjarig is). We controleren accounts niet op echtheid en zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde accounts die in de Services kunnen verschijnen. Voor elk geschil met betrekking tot het aanmaken van accounts of de authenticiteit ervan, hebben wij het exclusieve recht, maar zijn wij niet verplicht, om een dergelijk geschil op te lossen zoals wij passend achten, zonder voorafgaande kennisgeving. Als u zich bij ons registreert of een account aanmaakt, bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens en voor het beperken van de toegang tot uw Apparaat en voor alle activiteiten onder uw account. Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten persoonlijk en uniek zijn, mogen geen inbreuk maken op de rechten van een persoon of entiteit en mogen niet aanstootgevend zijn. Wij kunnen het gebruik van een wachtwoord, gebruikersnaam of e-mailadres om welke reden dan ook naar eigen goeddunken weigeren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw registratiegegevens en voor het bijwerken en onderhouden ervan. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account, wachtwoord of gebruikersnaam, of enige andere inbreuk op de beveiliging, maar blijft verantwoordelijk voor enig onbevoegd gebruik daarna. Je zult je account of accountrechten niet verkopen, overdragen of toewijzen.

2. Abonnementen; Verhuur; Aankopen; Belastingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Services, moet u mogelijk een aankoop doen of een abonnement afsluiten. Bovendien kunt u in sommige aspecten van de Services producten bestellen of huren.

 1. Alle dealvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd op het moment van inschrijving, huur, aankoop of andere transactie die u uitvoert of initieert op de Services ("Transactie") worden beschouwd als Aanvullende Voorwaarden. U gaat ermee akkoord HighSocial.com alle kosten te betalen tegen de prijzen die aan u of uw agent(en) worden gepresenteerd. U moet de door u gekozen betalingsprovider (uw "Betalingsmethode") opgeven en u machtigt HighSocial.com om deze in rekening te brengen wanneer u een aankoop doet of zich abonneert op betaalde Services. U stemt ermee in de betaling uit te voeren met behulp van die geselecteerde betaalmethode en zult ons alleen informatie verstrekken over betaalmethoden die u gemachtigd bent te gebruiken. Wij stellen u in staat om uw informatie over uw Betaalmethode, inclusief het volledige creditcardnummer, rekeningnummer en vervaldata, op te slaan en te beheren voor toekomstige aankopen of transacties op onze site. U kunt uw standaardbetaalmethode te allen tijde wijzigen. Als we een betaalkaart niet kunnen belasten, kunnen we een andere geldige creditcard belasten die u hebt ingevoerd voor gebruik op onze site. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de nauwkeurigheid van de informatie die we in ons bestand hebben en u stemt ermee in dat HighSocial.com dergelijke opgeslagen informatie van tijd tot tijd bijwerkt op basis van informatie die door u, uw bank of betalingsserviceprocessors is verstrekt. Als u een terugboekingsgeschil initieert voor een betaling of transactie op onze site, behoudt HighSocial.com zich het recht voor om de levering van diensten of producten aan u te beëindigen in afwachting van de oplossing van het terugboekingsgeschil met de creditcardverstrekker.

 2. Abonnementskosten kunnen automatisch worden verlengd en zijn onderworpen aan het hieronder vermelde restitutiebeleid.

 3. Sommige Transacties kunnen in bepaalde staten onderhevig zijn aan belastingen. Afhankelijk van je staat en de aard van het product of de Diensten die je van ons ontvangt, kan dit een huurbelasting, omzetbelasting en/of gebruiksbelasting zijn. De belastingtarieven verschillen van staat tot staat. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen.

3. Beperkingen op het gebruik van services. Je stemt ermee in dat je niet: (i) de Services zult gebruiken voor politieke of commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, adverteren, fondsen werven, productprijzen verzamelen en producten verkopen); (ii) metatags of andere "verborgen tekst" zult gebruiken met gebruikmaking van Intellectuele Eigendom; (iii) deelnemen aan activiteiten via of in verband met de Services die personen of entiteiten proberen te schaden of schaden of die onwettig, aanstootgevend, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of die rechten van derden schenden, of anderszins verwerpelijk zijn voor HighSocial.com; (iv) de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van de Services op enigerlei wijze decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of proberen te reconstrueren, identificeren of ontdekken, of de broncode of objectcode van Services of Software of andere producten, diensten of processen die toegankelijk zijn via een deel van de Services wijzigen; (v) deelnemen aan activiteiten die de toegang van een gebruiker tot de Services of de goede werking van de Services verstoren of anderszins schade toebrengen aan de Services, HighSocial.com of andere gebruikers van de Services; (vi) beveiligingsfuncties (waaronder mechanismen voor het beheer van digitale rechten, apparaten of andere maatregelen voor inhoudbescherming of toegangscontrole) van de Services of functies die beperkingen op het gebruik van of de toegang tot de Services, de Inhoud of de UGC beperken of afdwingen, verstoren of omzeilen; (vii) informatie te verzamelen of anderszins op te slaan (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de Services, inclusief e-mailadressen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze gebruikers); (viii) te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de Services, andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Services, door password mining of op enige andere wijze; of (ix) anderszins deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te schenden.

5. Beperkingen op het gebruik van inhoud. Je stemt er ook mee in dat je bij het gebruik van de Services: (i) de Inhoud niet zult controleren, verzamelen, kopiëren of distribueren (behalve voor zover dit het resultaat is van standaard zoekmachineactiviteiten of het gebruik van een standaardbrowser) op de Services door gebruik te maken van een robot, rover, "bot", spider, scraper, crawler, spyware, engine, apparaat, software, extractiehulpmiddel of enig ander automatisch apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook; (ii) de Inhoud niet zult framen of framingtechnieken zult gebruiken om deze in te sluiten (inclusief afbeeldingen, tekst of paginalay-out); (iii) alle handelsmerk-, auteursrecht- en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom en andere kennisgevingen in de inhoud intact laten; (iv) de inhoud niet gebruiken op een manier die een ongeoorloofde associatie suggereert met producten, diensten of merken van ons of onze licentiegevers; (v) geen wijzigingen aanbrengen in de inhoud (behalve in de mate van uw specifiek toegestane gebruik van de door HighSocial.com gelicentieerde elementen, indien van toepassing); (vi) de inhoud niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, archiveren, verkopen, leasen, verhuren, uitwisselen, er afgeleide werken van maken, publiceren op papier of elektronisch, publiekelijk uitvoeren, weergeven, verspreiden, distribueren, uitzenden, opnieuw uitzenden, verspreiden of overdragen aan derden of op diensten van derden, of de inhoud anderszins gebruiken of exploiteren op welke manier dan ook voor welk doel dan ook, behalve zoals specifiek toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden of van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van HighSocial.com of, in het geval van de inhoud van een licentiegever of eigenaar van de inhoud; en (vii) geen code of product invoegen om de inhoud te manipuleren op een manier die een negatieve invloed heeft op de gebruikerservaring of de diensten.

6. Beschikbaarheid van Diensten en Inhoud. HighSocial.com kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de beschikbaarheid van de Diensten en/of Inhoud (en alle elementen en functies daarvan) onmiddellijk opschorten of beëindigen, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van HighSocial.com en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

7. Leeftijd van gebruikers. Tenzij specifiek anders vermeld in de functies die u ter beschikking worden gesteld, zijn de Services, Inhoud en alle producten en diensten die in de Services worden weergegeven of op de markt worden gebracht, bedoeld voor en gericht op de aankoop en het gebruik door volwassenen (personen van 18 jaar of ouder) of door personen van 16 jaar of ouder met toestemming van volwassenen. Personen ouder dan 16 en jonger dan 18 jaar mogen de Services alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd en dienen deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen met een ouder of wettelijke voogd om er zeker van te zijn dat zij deze begrijpen.

4. Draadloze functies; Berichten; Locatiegebaseerde functies.

1. Draadloze functies. De Diensten kunnen bepaalde functies en diensten aanbieden via uw draadloze Apparaat. Functies en diensten kunnen bestaan uit de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de functies van de Diensten, content te uploaden naar de Diensten, berichten te ontvangen van de Diensten en applicaties te downloaden naar uw draadloze Apparaat (gezamenlijk "Draadloze Functies" genoemd). U gaat ermee akkoord berichten te ontvangen die wij kunnen sturen via Draadloze Functies waarvoor u bent geregistreerd. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Draadloze Functies. Als u zich via de diensten hebt geregistreerd voor draadloze functies, gaat u ermee akkoord HighSocial.com op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw draadloze contactgegevens (inclusief telefoonnummer) en uw accounts op de diensten bij te werken om de wijzigingen weer te geven. Als de diensten pushmeldingen of andere mobiele communicatiemogelijkheden bevatten, stemt u hierbij in met onze levering van elektronische communicatie rechtstreeks aan uw mobiele apparaat. Deze meldingen, inclusief badge-, waarschuwings- of pop-upberichten, kunnen worden afgeleverd op je Apparaat, zelfs als de Services op de achtergrond actief zijn. U hebt mogelijk de mogelijkheid, en het is uw verantwoordelijkheid, om de meldingen die u wel of niet ontvangt via uw Apparaat aan te passen via de instellingen van uw Apparaat en/of app. Standaardkosten voor berichten, gegevens en andere kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw provider, en providers kunnen kosten aftrekken van vooraf betaalde bedragen of datavergunningen, waarvoor u verantwoordelijk bent. Uw provider kan bepaalde draadloze functies verbieden of beperken en bepaalde draadloze functies kunnen incompatibel zijn met uw provider of draadloze Apparaat. Neem contact op met je provider als je vragen hebt over deze kwesties.

 1. U kunt de mogelijkheid krijgen om u te abonneren op verschillende sms-marketing- of andere sms-berichtenprogramma's en door dit te doen, stemt u ermee in om doorlopend sms-berichten van ons te ontvangen (inclusief via automatische nummerkeuze) met betrekking tot onze verschillende bedrijven en gelieerde ondernemingen, waaronder eventueel co-promoties met of over andere partijen, met dien verstande dat als de reikwijdte van uw toestemming voor een bepaald abonnement beperkt is, dat abonnement zo beperkt zal zijn. Dergelijke toestemming is niet vereist voor de aankoop van producten of Diensten, afgezien van het tekstabonnement zelf. Latere of andere abonnementen worden niet beïnvloed door een afmelding. U geeft toestemming voor het ontvangen van een sms ter bevestiging van een afmelding en van niet-marketingberichten van administratieve of transactionele aard.

 2. E-mailberichten. U kunt onze e-mailmarketingberichten die u van ons ontvangt annuleren of wijzigen door de instructies in onze promotie-e-mails te volgen. Dit heeft geen invloed op latere inschrijvingen en als uw opt-out beperkt is tot bepaalde soorten e-mails, dan is de opt-out zo beperkt. Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om u bepaalde communicatie te sturen met betrekking tot uw account of het gebruik van onze services, zoals administratieve en serviceaankondigingen, en dat deze transactionele accountberichten onaangetast kunnen blijven als u ervoor kiest om u af te melden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie.

2. Tekst- en e-mailberichten.

3. Op locatie gebaseerde functies. Als GPS, geo-locatie of andere locatiegebaseerde functies zijn ingeschakeld op uw Apparaat, erkent u dat de locatie van uw Apparaat kan worden gevolgd en kan worden gedeeld met anderen in overeenstemming met het Privacybeleid. Op sommige Apparaten en platforms kunnen bepaalde, maar niet alle, locatiegebaseerde functies worden uitgeschakeld of kunnen dergelijke voorkeuren worden beheerd. Uw nabijheid of verbinding met wi-fi, Bluetooth en andere netwerken kan nog steeds worden bijgehouden wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld in de instellingen van het Apparaat. U kunt het volgen van de locatie van het Apparaat via een mobiele app door ons beëindigen door de applicatie te verwijderen. Territorium geofiltering kan nodig zijn in verband met het gebruik van bepaalde functies van de Services, bijvoorbeeld als gevolg van territoriumbeperkingen voor Content. De locatiegebaseerde diensten die worden aangeboden in verband met de mobiele app(s) of functie(s) van HighSocial.com zijn alleen voor individueel gebruik en mogen niet worden gebruikt of op worden vertrouwd in een situatie waarin het falen of de onnauwkeurigheid van het gebruik van de locatiegebaseerde diensten direct kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of fysieke of materiële schade. Gebruik op locatie gebaseerde diensten op eigen risico aangezien locatiegegevens mogelijk niet nauwkeurig zijn.

5. Kennisgevings- en verwijderingsprocedure voor claims van inbreuk.

1. DMCA-melding. Als u een eigenaar van auteursrechten bent en ons een kennisgeving wilt sturen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") om inhoud of materiaal te identificeren dat op de Services is geplaatst en inbreuk maakt en dat u verwijderd wilt hebben van onze Services, of als u een gebruiker bent wiens werk is verwijderd in reactie op een dergelijke kennisgeving van inbreuk en u een DMCA-tegenkennisgeving wilt indienen, kunt u een dergelijke kennisgeving aan ons sturen door de instructies in dit Artikel 5 te volgen.

2. DMCA-vereisten. We zetten ons in om te voldoen aan het Amerikaanse auteursrecht en aanverwante wetten op intellectueel eigendom. Het is ons beleid om te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk die voldoen aan de DMCA. Het is ons beleid om herhaaldelijke overtreders te verwijderen en de service stop te zetten. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd en toegankelijk is op de Services op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door onze auteursrechtagent de volgende informatie te verstrekken in overeenstemming met de vereisten van de DMCA:

 1. De elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden.
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt en een beschrijving van de inbreukmakende activiteit.
 3. Identificatie van de locatie waar het origineel of een geautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat (bijvoorbeeld de URL van de website waar het is geplaatst of de naam van het boek waarin het is gepubliceerd).
 4. Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Services waar het materiaal zich bevindt waarvan je beweert dat het inbreukmakend is, met voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 5. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen.
 6. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 7. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 8. Onze agent voor kennisgeving van claims van schending van auteursrechten op de Services kan als volgt worden bereikt: per e-mail [email protected]
 9. Het bovenstaande e-mailadres is alleen bedoeld voor het melden van inbreuken op het auteursrecht en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 10. Als u van mening bent dat een persoon herhaaldelijk inbreuk pleegt, volg dan de bovenstaande instructies om contact op te nemen met onze DMCA-agent en geef ons voldoende informatie om te kunnen verifiëren of de persoon herhaaldelijk inbreuk pleegt.
 11. Het is vaak moeilijk om te bepalen of uw auteursrecht is geschonden. highsocial.com kan ervoor kiezen niet te reageren op DMCA-kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan alle voorgaande vereisten kan ervoor kiezen vermeend schendend materiaal te verwijderen dat onder haar aandacht komt via kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan de DMCA.

3. DMCA-tegenmelding. Als de toegang tot de Services tot een werk dat u hebt ingediend bij highsocial.com is uitgeschakeld of het werk is verwijderd als gevolg van een DMCA-kennisgeving over inbreuk op auteursrechten, en u te goeder trouw gelooft dat de vermeende inbreukmakende werken zijn verwijderd of geblokkeerd door een fout of verkeerde identificatie, dan kunt u een "Tegenkennisgeving" sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres. Uw DMCA-tegenbericht moet de volgende informatie bevatten:

 1. een opschrift of onderwerpregel met de tekst: "DMCA Tegenbericht";
 2. een beschrijving van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd (vermeld de volledige URL van de pagina('s) op de Services waar het materiaal werd verwijderd of waartoe de toegang ertoe werd geblokkeerd);
 3. een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
 4. uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de gebruikersnaam van uw account bij ons (indien van toepassing);
 5. een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het rechtsgebied waarin uw adres zich bevindt (of, als het adres zich buiten de V.S. bevindt, met de jurisdictie van de United States District Court voor het Southern District of California), en dat u de betekening zult accepteren van de persoon die ons DMCA-kennisgeving heeft verstrekt of een agent van deze persoon; en
 6. uw elektronische of fysieke handtekening.

4. Ontvangst van een DMCA-tegenmelding. Als we een DMCA-tegenkennisgeving ontvangen, kunnen we het materiaal dat we hebben verwijderd vervangen (of de toegang daartoe blokkeren) binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de DMCA-tegenkennisgeving. We zullen dit echter niet doen als we eerst op het bovenstaande adres bericht ontvangen dat de partij die ons de DMCA-melding van schending van auteursrechten heeft gestuurd, een rechtszaak heeft aangespannen waarin een rechtbank wordt gevraagd de persoon die het materiaal heeft geleverd te verbieden inbreukmakende activiteiten uit te voeren met betrekking tot het materiaal op de Services. Na ontvangst van een tegenkennisgeving die voldoet aan de vereisten van DMCA, zullen we een kopie van de tegenkennisgeving sturen naar de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van vermeende inbreuk heeft verstuurd en zullen we de procedures van DMCA met betrekking tot tegenkennisgeving volgen. Alle tegenmeldingen moeten voldoen aan de vereisten van Sectie 512(g)(3) van de Amerikaanse Copyright Act. In alle gevallen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat noch highsocial.com, noch enige van haar filialen of hun werknemers, functionarissen, directeuren of agenten partij zullen zijn bij eventuele geschillen of rechtszaken met betrekking tot vermeende schending van auteursrechten. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor geldelijke schadevergoeding als u materieel verkeerd voorgeeft dat een activiteit inbreuk maakt op uw auteursrechten.

6. Productspecificaties; Prijzen; Typografische fouten.

We streven ernaar onze producten of services die worden aangeboden op de services nauwkeurig te beschrijven; we garanderen echter niet dat dergelijke specificaties, prijzen of andere inhoud op de services volledig, nauwkeurig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft highsocial.com het recht om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of te annuleren. Uw bestellingen zijn aanbiedingen tot aankoop onder voorbehoud van onze aanvaarding, die we kunnen weigeren of annuleren onder voorbehoud van terugbetaling. Als we uw creditcard of andere rekening voorafgaand aan de afwijzing of annulering in rekening gebracht, zullen we opnieuw krediet uitgeven aan uw account. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Als een product dat u hebt gekocht of geaccepteerd van highsocial.com niet is zoals beschreven, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw enige remedie om het te retourneren, de aankoop te annuleren en een tegoed te ontvangen voor de aankoopprijs.

7. Beëindiging of opschorting.

 1. Beëindiging door ons. We kunnen, na kennisgeving aan jou, naar eigen goeddunken een waarschuwing geven, je account of je toegang tot alle of een deel van de Services tijdelijk opschorten, voor onbepaalde tijd opschorten of beëindigen om welke reden dan ook. In bepaalde gevallen kunnen we u naar eigen goeddunken een schriftelijke kennisgeving (een "Kennisgeving van Beperking") sturen om u te informeren: (i) dat uw recht op gebruik van of toegang tot enig deel van de Services is beëindigd, inclusief het recht op gebruik van, toegang tot of het aanmaken van een account op de Services; (ii) dat we weigeren Services aan u te leveren; en (iii) dat alle volgende door u geplaatste bestellingen worden geannuleerd. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn en worden uiteengezet in de Kennisgeving van Beperking.

 2. Beëindiging door u. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen door alle gebruik van de Services te staken en alle Gelicentieerde Elementen van uw Apparaat te verwijderen.

 3. Effect van beëindiging of opschorting. Na beëindiging (door ons of door u) of opschorting is het u niet toegestaan de Services te gebruiken. Een opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen aan highsocial.com onder deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de services, of na kennisgeving van highsocial.com, zullen alle rechten die aan u zijn verleend op grond van deze gebruiksvoorwaarden of eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden onmiddellijk ophouden te bestaan, en u gaat ermee akkoord dat u het gebruik van de services onmiddellijk zult staken. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, die door hun aard uw opschorting of beëindiging moeten overleven, blijven bestaan, met inbegrip van de rechten en licenties die u verleent aan highsocial.com in deze gebruiksvoorwaarden, evenals de schadeloosstellingen, vrijwaringen, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid en de bepalingen met betrekking tot jurisdictie, rechtskeuze, geen class action en verplichte arbitrage.

8. Disclaimers; uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

 1. AFWIJZING VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDEN HIGHSOCIAL.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS, DIRECTEUREN, LEDEN, MANAGERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERKOPERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, AANNEMERS, KLANTEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN (GEZAMENLIJK "HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN") LEVEREN DE SERVICE, INHOUD, ELEMENTEN ONDER LICENTIE VAN HIGHSOCIAL.COM OF ANDERE PRODUCTEN OF SERVICES VAN HIGHSOCIAL.COM OP BASIS VAN "ZOALS DEZE IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN" ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS OP UW EIGEN RISICO. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEVEN DE HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN (INDIEN VAN TOEPASSING) GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE SERVICES, INHOUD, GELICENTIEERDE ELEMENTEN, UGC OF ANDERE HIGHSOCIAL.COM-PRODUCTEN OF SERVICES: (I) ONONDERBROKEN OF VEILIG ZULLEN ZIJN; (II) VRIJ ZULLEN ZIJN VAN DEFECTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN; OF (III) ANDERSZINS AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN OF VERBORGEN GEBREKEN, VEILIGHEID, VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, RUSTIG GENOT EN NIET-INBREUK, OF VOORTVLOEIEND UIT GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL OF DOOR HET VERLOOP VAN DE HANDEL. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, BREIDT DEZE SECTIE NIET UIT OF BEPERKT: (X) ENIGE UITDRUKKELIJKE, SCHRIFTELIJKE PRODUCTGARANTIE OF GERELATEERDE DISCLAIMERS DIE WORDEN VERSTREKT DOOR HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN OF HUN LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT EEN FYSIEK PRODUCT DAT DOOR HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN AAN U IS VERKOCHT, OF ENIGE GARANTIE OP EEN FYSIEK PRODUCT VOOR ZOVER VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; (Y) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HIGHSOCIAL.COM PARTIJEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL AAN U VEROORZAAKT DOOR HIGHSOCIAL.COM PARTIJEN VOOR ZOVER NIET KAN WORDEN AFGEZIEN OF NIET KAN WORDEN BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, OF (Z) ELKE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE U KUNT HEBBEN TEGEN HIGHSOCIAL.COM PARTIJEN DIE NIET KAN WORDEN AFGEZIEN OF NIET KAN WORDEN BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

  2. UITSLUITING VAN SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS, OF SCHADE AAN REPUTATIE OF GOODWILL OF ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT, VERBAND HOUDEN MET OF VERBONDEN ZIJN MET UW GEBRUIK VAN (OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN) DE SERVICES, INHOUD, GELICENTIEERDE ELEMENTEN, UGC OF ANDERE HIGHSOCIAL.COM-PRODUCTEN OF -SERVICES, ONGEACHT DE RECHTSGROND WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD (INCLUSIEF NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTDEFECT OF VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN), ZELFS ALS U OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.

  3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ENIGE HIGHSOCIAL.COM PARTIJEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT, inclusief persoonlijk letsel of overlijden of voor enigerlei directe, indirecte, economische, exemplaire, speciale, bestraffende, incidentele of gevolgschade of verliezen van enigerlei aard, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, in verband met of anderszins direct of indirect gerelateerd aan de Services (inclusief de Inhoud en de UGC), inclusief maar niet beperkt tot:

  1. uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Services, of de prestaties van de Services;

  2. elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door HIGHSOCIAL.COM-partijen of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Diensten;

  3. elke actie die wordt ondernomen in verband met eigenaars van auteursrechten of andere intellectuele eigendommen of andere rechthebbenden;

  4. fouten of weglatingen in de technische werking of beveiliging van de Services of een compromittering of verlies van uw UGC of andere gegevens of informatie; of

  5. schade aan de computer, hardware, software, modem of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, met inbegrip van schade als gevolg van een inbreuk op de beveiliging of als gevolg van een virus, bugs, sabotage, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in de werking of uitzending, storing in de computerlijn of het netwerk of een andere technische of andere storing, met inbegrip van verliezen of schade in de vorm van winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van resultaten of storing of uitval van apparatuur. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing, zelfs als een van de voorgaande gebeurtenissen of omstandigheden voorzienbaar was en zelfs als de HIGHSOCIAL.COM-partijen op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade, ongeacht of u een vordering instelt op basis van contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief of deze geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoringen of vernietiging van de Diensten).

  4. BEHALVE INDIEN VAN TOEPASSING IN AANVULLENDE VOORWAARDEN, VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HIGHSOCIAL.COM-PARTIJEN JEGENS U, VOOR ALLE MOGELIJKE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICES EN UW RECHTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, EEN BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT GELIJK IS AAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD AAN HIGHSOCIAL.COM HEBT BETAALD IN VERBAND MET DE TRANSACTIE(S) DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE CLAIM(S); OP VOORWAARDE ECHTER DAT DEZE BEPALING NIET VAN TOEPASSING IS ALS EEN RECHTBANK OF TRIBUNAAL MET TOEPASSELIJKE JURISDICTIE OORDEELT DAT DIT ONREDELIJK IS. VOOR DE DUIDELIJKHEID, DE VOORGAANDE ZIN BREIDT NIET UIT OF BEPERKT EEN UITDRUKKELIJKE, SCHRIFTELIJKE PRODUCTGARANTIE DIE WORDT GELEVERD DOOR HIGHSOCIAL.COM OF EEN FABRIKANT VAN EEN FYSIEK PRODUCT.

  5. TOEPASSELIJKE JURIDISCHE BEPERKINGEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN, ZOALS NEW JERSEY, IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. ALS ZODANIG ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. ESSENTIEEL DOEL.TENZIJ BEPERKT OF GEWIJZIGD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE VOORGAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT.

9. Arbitrage en voorwaarden voor geschillen.

 1. Forumkeuze/rechtsgebied. Geschillen, beweringen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Services, de Inhoud, uw UGC, deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende voorwaarden (gezamenlijk "Geschil") vallen onder de jurisdictie en het rechtsgebied van Zuid-Californië. Elke partij onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie en rechtsgebied in Zuid-Californië voor alle doeleinden.

 2. Kennisgeving voorafgaand aan de arbitrage. highsocial.com en u zijn het erover eens dat het voordelig zou zijn om geschillen te bespreken en hopelijk op te lossen voordat een formele procedure wordt gestart; op voorwaarde echter dat highsocial.com dit niet hoeft te doen in omstandigheden waarin haar claims van intellectuele eigendomsrechten betrokken zijn ("IP-geschillen," met alle andere geschillen aangeduid als "Algemene geschillen"). De partij die een claim indient - u of highsocial.com - stuurt een brief naar de andere partij met een korte samenvatting van de claim en het verzoek om opluchting. Als highsocial.com een claim indient, wordt de brief verzonden, via e-mail, naar het e-mailadres vermeld in uw highsocial.com account, zoals van toepassing. Als dergelijke informatie niet bestaat of als dergelijke informatie niet actueel is, dan hebben we geen verplichting tot kennisgeving of vertraging krachtens dit Artikel 9(b). Als u een claim indient, wordt de brief verzonden naar: [email protected] t.a.v. Juridische afdeling. Als het Geschil niet binnen zestig (60) dagen na kennisgeving is opgelost, kan de eiser overgaan tot het starten van een procedure zoals uiteengezet in dit Artikel 9. U of highsocial.com kunnen echter voorlopige oplossingen (zoals een voorlopige voorziening) vragen die onderworpen zijn aan Sectie 9(d) voor het verstrijken van deze periode van zestig (60) dagen.

 3. Arbitrage van claims. Tenzij u ons binnen vijf (5) werkdagen na uw eerste gebruik van de Services een kennisgeving van opt-out stuurt, gericht aan: [email protected], t.a.v.: Juridische afdeling, zullen alle acties of procedures die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met een Geschil, of de reikwijdte van de bepalingen van dit Artikel 9, worden voorgelegd aan JAMS (www.jamsadr.com) voor definitieve en bindende arbitrage onder haar uitgebreide arbitrageregels en -procedures als het geschil meer dan $250.000 bedraagt, of onder haar gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures als het geschil $250.000 of minder bedraagt, te houden in Zuid-Californië voor één arbiter. Als de zaak in geschil is tussen highsocial.com en een consument, zal de zaak worden voorgelegd aan JAMS in overeenstemming met haar beleid inzake consumentenarbitrage op grond van Pre-Dispute Clauses Minimumnormen van procedurele eerlijkheid. De arbiter zal worden geselecteerd met wederzijdse instemming van de partijen of, als de partijen het niet eens kunnen worden, door te kiezen uit een lijst van arbiters die door JAMS wordt verstrekt. Wij kunnen het recht hebben om de JAMS-kosten te betalen indien dit vereist is om de arbitrage uitvoerbaar te maken. De arbitrage zal een vertrouwelijke procedure zijn, gesloten voor het algemene publiek; op voorwaarde echter dat een partij informatie met betrekking tot de arbitrageprocedure kan vrijgeven aan haar en de advocaten, verzekeraars, accountants en andere professionele adviseurs van haar filialen. Het feit dat er een geschil is tussen de partijen dat het onderwerp is van arbitrage, is in dezelfde mate vertrouwelijk. De arbiter zal een schriftelijk advies uitbrengen met de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak van de arbiter is gebaseerd. Geen van de partijen zal gerechtigd of toegestaan zijn om een rechtszaak te beginnen of te handhaven met betrekking tot een zaak waarover een geschil bestaat totdat een dergelijke zaak is onderworpen aan arbitrage zoals hierin voorzien en dan alleen voor de handhaving van de uitspraak van de arbiter; op voorwaarde echter dat voorafgaand aan de benoeming van de arbiter of voor rechtsmiddelen die buiten de jurisdictie van een arbiter vallen, op elk moment, elke partij pendente lite opluchting kan vragen (onder voorbehoud van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die afstand doen van deze opluchting of deze beperken) bij een bevoegde rechtbank in Zuid-Californië of, indien aangevraagd door highsocial.com, een andere rechtbank die rechtsbevoegdheid over u heeft, zonder daarmee afstand te doen van zijn recht op arbitrage van het geschil of de controverse onder deze Paragraaf 9; op voorwaarde echter dat de verliezende partij vijftien (15) werkdagen heeft na het uitvaardigen van de beslissing van de arbiter om volledig te voldoen aan deze beslissing, waarna de winnende partij deze beslissing kan afdwingen door een verzoekschrift in te dienen bij het Hooggerechtshof van Californië of, in het geval van u, een andere rechtbank die rechtsbevoegdheid over u heeft, dat ex parte kan worden ingediend, voor bevestiging en handhaving van de uitspraak. Voor zover er sprake is van betwisting van de arbitrageweldigheid van een claim, zal de arbiter al deze betwistingen bepalen.

 4. Beperking van dwangmaatregelen. ALS U BEWEERT DAT U VERLIES, SCHADE OF LETSEL HEBT GELEDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, WORDEN DE VERLIEZEN, SCHADE EN LETSEL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET GEACHT ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE TE ZIJN OM U RECHT TE GEVEN OP EEN GERECHTELIJK BEVEL OF ANDERE BILLIJKE GENOEGDOENING VAN WELKE AARD DAN OOK. DIT BETEKENT (ZONDER BEPERKING) DAT U, IN VERBAND MET UW CLAIM, ERMEE INSTEMT DAT U NIET ZULT STREVEN NAAR, EN DAT HET U NIET ZAL WORDEN TOEGESTAAN OM TE VERKRIJGEN, enige gerechtelijke of andere actie die de ontwikkeling of exploitatie van de services, inhoud, UGC, producten of intellectuele eigendommen die eigendom zijn van, gelicentieerd zijn voor, gebruikt worden door of beheerd worden door enige HighSoclial.com PARTIJ (INCLUSIEF UW LICENTIEVE UGC).

 5. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, Algemene Geschillen en IP-geschillen, en elke andere claim die door u tegen de HighSoclial.com Partijen of door HighSoclial.com tegen u wordt ingesteld op grond van dit Artikel 9, of anderszins verband houdt met de Diensten, Content, Gelicentieerde Elementen, UGC, producten of Intellectuele Eigendom van HighSoclial.com, zal worden beheerst door, geïnterpreteerd en opgelost in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, V.S., zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten die de wetten van een ander rechtsgebied zouden kunnen toepassen. Deze Paragraaf 9 wordt uitsluitend beheerst door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §1, et seq., en niet door de wet van een staat, en is afdwingbaar volgens de voorwaarden op een zelfuitvoerende basis. U en HighSoclial.com komen overeen dat deze Paragraaf 9 voldoet aan de "schriftelijk" vereiste van de Federal Arbitration Act. Dit Artikel 9 kan alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming. Elke partij kan de uitvoering van dit Artikel 9 vragen in een bevoegde rechtbank.

 6. Afstand van groepsgeding. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen zowel u als HighSoclial.com afstand van het recht om een geschil voor te leggen als een collectieve, geconsolideerde, representatieve, collectieve, of particuliere advocaat-actie, of om deel te nemen aan een collectieve, geconsolideerde, representatieve, collectieve, of particuliere advocaat-actie met betrekking tot een geschil dat door iemand anders is aangespannen. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de uitgebreide arbitrageregels en -procedures van JAMS, heeft de arbiter niet de bevoegdheid of enige jurisdictie om de arbitrage te horen als een collectieve, geconsolideerde, representatieve of private procureur-generaal-actie of om de Geschillen van verschillende personen te consolideren, samen te voegen of anderszins te combineren in één procedure. Niettegenstaande de hierboven uiteengezette arbitragebepaling, als de bepaling met betrekking tot afstand van collectieve, representatieve en privéadvocaatvorderingen van dit Artikel 9 nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, moeten dergelijke collectieve, representatieve of privéadvocaatvorderingen worden gehoord en vastgesteld via een geschikte gerechtelijke procedure en niet via arbitrage.

 7. Afstand van juryrechtspraak. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DOEN DE PARTIJEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ALLE VORDERINGEN EN KWESTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT, IN VERBAND STAAN MET, BETREKKING HEBBEN OP OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, DE SCHENDING ERVAN EN/OF DE REIKWIJDTE VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, EN MET INBEGRIP VAN ELKE VORDERING VOOR FRAUDULEUZE AANSPORING DAARTOE.

 8. Geschillen over geringe vorderingen. Niettegenstaande het voorgaande kan elk van ons een in aanmerking komende vordering voor een algemeen geschil (maar geen IP-geschillen) voorleggen aan de rechtbank voor geringe vorderingen, met inachtneming van Artikel 9(f).Overleving. De bepalingen van dit Artikel 9 vervangen alle tegenstrijdige bepalingen van enige eerdere overeenkomst tussen de partijen. Dit Artikel 9 blijft volledig van kracht ondanks beëindiging van uw gebruik van de Services of deze Gebruiksvoorwaarden.

10. Algemene bepalingen.

 1. Toestemming of goedkeuring van Highsocial.com. Voor elke bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden die Highsocial.com een recht op toestemming of goedkeuring verleent, of Highsocial.com toestaat een recht naar eigen "goeddunken" uit te oefenen, kan Highsocial.com dat recht naar eigen en absoluut goeddunken uitoefenen. Geen enkele toestemming of goedkeuring van Highsocial.com kan worden geacht te zijn verleend door Highsocial.com zonder dat deze schriftelijk is en ondertekend door een functionaris van Highsocial.com.

 2. Schadeloosstelling. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord, en u verdedigt (indien gevraagd door Highsocial.com), vrijwaart en houdt hierbij de Highsocial.com-partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verliezen, kosten, onderzoeken, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een claim, rechtszaak, actie, eis of procedure gemaakt of ingesteld tegen een Highsocial.com-partij, of op grond van het onderzoek, de verdediging of de schikking daarvan, voortvloeiend uit of in verband met: (i) uw UGC; (ii) uw gebruik van de Services en uw activiteiten in verband met de Services; (iii) uw schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden; (iv) uw schending of vermeende schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van enige overheids- of semi-overheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Services of uw activiteiten in verband met de Services; (v) informatie of materiaal verzonden via uw Apparaat, zelfs indien niet door u ingediend, dat inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelskleding, octrooien, publiciteitsrechten, privacyrechten of andere rechten van een persoon of entiteit, of deze schendt of zich wederrechtelijk toe-eigent; (vi) een onjuiste voorstelling van zaken door u; en (vii) het gebruik door de Highsocial.com het gebruik door de Highsocial.com-partijen van de informatie die u bij ons indient (inclusief uw UGC) met inachtneming van ons privacybeleid (al het voorgaande, "Claims en verliezen"). U zult uw volledige medewerking verlenen aan de Highsocial.com-partijen bij de verdediging van eventuele claims en verliezen. Niettegenstaande het voorgaande behouden de Highsocial.com-partijen het exclusieve recht om alle claims en verliezen te schikken, te compromitteren en te betalen. De Highsocial.com-partijen behouden zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van eventuele claims en verliezen op zich te nemen. U zult geen vorderingen en verliezen schikken zonder, in elk geval, de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van Highsocial.com. Deze paragraaf is niet bedoeld om eventuele rechtsvorderingen tegen ons te beperken die u mogelijk hebt, maar waarvan geen afstand kan worden gedaan onder de toepasselijke wetgeving.

 3. Werking van services; beschikbaarheid van producten en services; internationale kwesties. Highsocial.com beheert en exploiteert de Services vanuit de VS en verklaart niet dat de Services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de VS. Als u de Services vanuit andere locaties gebruikt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetten met betrekking tot uw online gedrag en aanvaardbare inhoud, indien en voor zover wetten van toepassing zijn.

 4. Exportcontroles. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke handelsvoorschriften en -wetten, zowel in het binnen- als buitenland. Tenzij toegestaan door de Amerikaanse wet, stemt u ermee in en garandeert u dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar enig land, of naar enige persoon, entiteit of eindgebruiker waarop Amerikaanse exportcontroles of sancties van toepassing zijn.

 5. Interpretatie. Koppen in deze Gebruiksvoorwaarden dienen alleen ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis van de termen. "Inclusief" betekent "inclusief, zonder beperking". Het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd. Deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden zijn bindend voor elke partij en haar opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 6. Volledige overeenkomst. Met uitzondering van eventuele Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services zoals wij die aan u bekend kunnen maken of beschikbaar kunnen stellen, is dit de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Services en vervangt deze alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en afspraken tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp.

 7. Scheidbaarheid. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om scheidbaar te zijn. Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard in enig toepasselijk rechtsgebied, zal een dergelijke bepaling voor dat rechtsgebied ongeldig zijn voor zover deze ongeldig of niet-afdwingbaar is, zonder dat dit op enigerlei wijze van invloed is op de geldigheid of afdwingbaarheid ervan in enig ander rechtsgebied of op de overige bepalingen hiervan in dat of enig ander rechtsgebied.

 8. Onze filialen, leveranciers en licentiegevers. Onze filialen, leveranciers, licentiegevers en andere Highsocial.com-partijen zijn beoogde derden-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden.

 9. Geen verklaring van afstand. Indien wij nalaten of vertragen om enig recht, rechtsmiddel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet uit te oefenen of af te dwingen, zal dit niet gelden als een verklaring van afstand van dit of enig ander recht, rechtsmiddel of bepaling.

 10. Kennisgevingen. Wanneer wij u kennisgevingen moeten sturen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of in verband met uw gebruik van de Services, geeft u hierbij toestemming om elektronische kennisgevingen van ons te ontvangen, ongeacht of deze zijn gericht aan het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of aan een ander e-mailadres dat u aan ons verstrekt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat alle communicatie via e-mail of door berichten op de Services voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Alle juridische kennisgevingen aan ons moeten worden verzonden naar: [email protected].

 11. Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder of voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, of de toepasselijke Aanvullende voorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving vanwege een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van een arbeidsstoornis, een internetstoring of onderbreking van de dienstverlening, een communicatiestoring, het niet uitvoeren door een serviceprovider of een andere derde partij, oorlogshandelingen of andere acties van militaire strijdkrachten, terrorisme, oproer, burgerlijke onrust, sabotage, vandalisme, ongelukken, brand, overstroming, overmacht, staking, uitsluiting of andere arbeidsconflicten (al dan niet waarbij onze werknemers of die van onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers betrokken zijn) of wetgevende of administratieve inmenging (met inbegrip van inmenging die leidt tot valutawijzigingen of die anderszins ons vermogen om de nook-service geheel of gedeeltelijk uit te voeren of te leveren beïnvloedt).

 12. Wijzigingen in Services en Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we, naar eigen goeddunken, elk aspect van de Services wijzigen, aanpassen, opschorten, verbeteringen aanbrengen of stopzetten, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan jou, en we zijn hiervoor niet aansprakelijk. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Uw gebruik van de Services na elke wijziging die wij aanbrengen, houdt in dat u de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals gewijzigd, aanvaardt.

 13. Overdracht. Deze Gebruiksvoorwaarden en al uw rechten en verplichtingen op grond daarvan kunnen niet door u worden toegewezen of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of al onze rechten en verplichtingen op grond daarvan vrij toewijzen, overdragen of delegeren.

 14. Contactgegevens. Voor hulp met de Services of als u vragen hebt over de Services of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice op [email protected]. U erkent dat we niet verplicht zijn u enige vorm van klantenondersteuning te bieden en dat personeel van de klantenservice deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke Aanvullende voorwaarden niet kan wijzigen of daarvan afstand kan doen.

Restitutiebeleid

Alle aankopen gaan gepaard met een garantie van 7 dagen waarbij de klant kan verzoeken om zijn abonnement te annuleren en het oorspronkelijk in rekening gebrachte bedrag terugbetaald te krijgen. Na zeven dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop is de opwarmfase van de bestelling al voorbij en worden er al volledige diensten geleverd. Op dit moment zal Highsocial.com alleen het abonnement annuleren maar geen restitutie geven. Highsocial.com zal echter het verzoek om terugbetaling beoordelen en naar eigen goeddunken bepalen of een terugbetaling kan worden gerechtvaardigd buiten de eerste week van het abonnement.

 

Hoog Sociaal Privacybeleid

Bij Highsocial.com willen we dat u weet hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Door interactie met Highsocial.com via onze website en mobiele applicaties stemt u in met het gebruik van informatie die wordt verzameld of ingediend zoals beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen of aanvullen, dus we raden je aan om het regelmatig te bekijken. Door deze site of applicatie te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen uit, overdragen naar en opslaan en verwerken in de Verenigde Staten en andere landen buiten waar u woont. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen zoals beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons privacybeleid intrekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u uw toestemming intrekt, worden uw account- en profielgegevens van onze website verwijderd.

Informatie die op onze sites en applicaties wordt verzameld, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten; daarom kan uw informatie onderworpen worden aan Amerikaanse wetgeving. Door onze website of mobiele applicaties te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw gegevens overzee en over grenzen heen, en van uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties over de hele wereld. De wetten met betrekking tot gegevens in uw eigen land kunnen verschillen van die in de landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Door onze website en mobiele applicaties te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw gegevens op deze manier.

Toepassingsgebied van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op sites en toepassingen die eigendom zijn van of worden beheerd door Highsocial.com of aan Highsocial.com gelieerde ondernemingen ("Highsocial.com"). Dit beleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Highsocial.com en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder diensten die Highsocial.com levert op mobiele apparaten.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen, inclusief producten of sites waarnaar wordt gelinkt vanuit onze diensten. Ons Privacybeleid dekt niet de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die adverteren voor onze diensten en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

High Social en het EU - VS privacyschild

Highsocial.com voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework voor persoonlijke informatie die wordt overgedragen naar de Verenigde Staten door gebruikers in de EU. Op grond van het kader is Highsocial.com onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. Highsocial.com voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie. Highsocial.com heeft verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen van kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, gelden de Privacy Shield-principes.

In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS-privacyschild verplicht Highsocial.com zich tot het oplossen van klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Highsocial.com

op [email protected].

Highsocial.com heeft verder toegezegd om onopgeloste privacyklachten onder de EU-VS Privacy Shield-beginselen door te verwijzen naar BBB EU Privacy Shield, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting zonder winstoogmerk gevestigd in de Verenigde Staten en beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Tot slot en in bepaalde omstandigheden kunnen personen uit de EU ook het recht hebben om een beroep te doen op bindende arbitrage voor het Privacy Shield Panel. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/ voor meer informatie over de optie van bindende arbitrage.

Onze technologie

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen om gegevens bij te houden. Er zijn twee soorten cookies:

 • Sessiecookies worden gebruikt om het navigeren op websites te vergemakkelijken. Een sessie-ID-cookie verloopt wanneer u uw browser sluit.

 • Persistente cookies worden gebruikt om onze technologie te laten werken omdat ze ons in staat stellen om de interesses van onze gebruikers te volgen en te targeten om de ervaring op onze websites te verbeteren. Permanente cookies blijven gedurende langere tijd op uw harde schijf staan. U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in het Help-bestand van uw internetbrowser te volgen.

Wat zijn pixeltags? Een pixeltag (ook wel bekend als een webbaken) is een soort technologie die op een website of in de body van een e-mail wordt geplaatst om de activiteit op websites te volgen, of wanneer e-mails worden geopend of geopend, en wordt vaak gebruikt in combinatie met cookies.

Andere omgevingen (mobiele toepassingen)

In omgevingen die geen cookies ondersteunen, zoals mobiele applicaties, kunnen we andere, vergelijkbare technologieën gebruiken voor hetzelfde doel als cookies. Om onze advertenties in mobiele toepassingen weer te geven, verzamelen we identificatiegegevens, zoals een Google Advertising ID of Apple IDFA, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.

Omgevingen koppelen

Om u onze gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en u een naadloze online ervaring te bieden, kunnen we uw identificatiegegevens koppelen op de verschillende omgevingen die u gebruikt. Op geen enkel moment verzamelen we identificerende persoonsgegevens zoals uw naam of adres om de koppeling uit te voeren.

Informatie die we verzamelen

Highsocial.com verzamelt informatie om betere diensten te kunnen leveren aan onze gewaardeerde gebruikers. We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons geeft. Highsocial.com verzamelt bijvoorbeeld persoonlijke informatie wanneer u een account aanmaakt bij Highsocial.com; wanneer u een bestelling plaatst; wanneer u meedoet aan promoties of sweepstakes, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en postcode; en wanneer u ons online forum gebruikt.
 • Informatie die we krijgen door uw gebruik van onze services. We verzamelen informatie over de services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, zoals informatie over hoe u onze sites en mobiele applicaties gebruikt, een website bezoekt die gebruikmaakt van onze advertentieservices, onze advertenties en content bekijkt of ermee interageert, en informatie over uw computer of mobiele apparaat. Deze informatie kan het volgende omvatten:
 • Apparaatinformatie
 • We verzamelen apparaatspecifieke informatie zoals uw hardwaremodel, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-id's en mobiele netwerkinformatie waaronder uw telefoonnummer. Highsocial.com kan uw apparaat-id's of telefoonnummer koppelen aan uw Highsocial.com-account.
 • Log Informatie
 • Wanneer u onze diensten gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door Highsocial.com, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in onze serverlogboeken. Dit omvat:
 • Gegevens over hoe u onze diensten gebruikt (bijvoorbeeld uw zoekopdrachten).
 • IP-adres
 • Informatie over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instelling, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en doorverwijzings-URL
 • Cookies die uw browser uniek kunnen identificeren op uw Highsocial.com-account
 • Locatie-informatie
 • Wanneer u services van Highsocial.com gebruikt, kunnen we informatie over uw werkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om uw locatie te bepalen, waaronder uw IP-adres, GPS en andere sensoren die Highsocial.com bijvoorbeeld informatie kunnen geven over apparaten in de buurt, Wi-Fi-toegangspunten en mobiele torens.
 • Als u een of meer van onze mobiele toepassingen hebt gedownload, kunt u ervoor kiezen om locatiegegevens te delen voor extra toepassingsmogelijkheden. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u op locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. Op de meeste mobiele apparaten kunt u locatieservices uitschakelen. Als u echter vragen hebt over hoe u de locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden we u aan contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat.
 • Unieke aanvraagnummers
 • Bepaalde services bevatten een uniek toepassingsnummer. Dit nummer en informatie over uw installatie kunnen naar Highsocial.com worden verzonden wanneer u een bepaalde service installeert of verwijdert of wanneer een service periodiek contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld voor updates.
 • Lokale opslag
 • Highsocial.com kan informatie verzamelen en opslaan - inclusief persoonlijke informatie - lokaal op uw apparaat met behulp van mechanismen zoals browser webopslag en toepassing gegevenscaches.
 • Cookies en vergelijkbare technologieën
 • Highsocial.com kan cookies instellen en openen op uw computer. We kunnen ook apparaat-id's instellen en gebruiken, waaronder uw IP-adres, user-agent informatie (bijvoorbeeld browserversie, OS-type en versie) en apparaat-id's. Zodra u onze services, site(s) en/of toepassing(en) gebruikt, kan Highsocial.com uw apparaat herkennen om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden, onafhankelijk van de instellingen van uw apparaat.
 • Highsocial.com laat andere vertrouwde bedrijven cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken voor reclame- en onderzoeksdoeleinden op onze services. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties weer te geven voor producten of diensten van Highsocial.com of voor producten of diensten van andere bedrijven wanneer u deze website of andere websites bezoekt. Deze bedrijven gebruiken niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. klikstroominformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van advertenties waarop is geklikt of waarover is gebladerd, hardware-/software-informatie, cookie- en sessie-ID) en persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. statisch IP-adres) tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. Deze partijen gebruiken doorgaans een cookie, webbaken of andere soortgelijke trackingtechnologieën om deze informatie te verzamelen. Het gebruik van cookies en apparaat-id's door andere bedrijven valt onder hun eigen privacybeleid, niet onder dit privacybeleid. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de cookies van Highsocial.com. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en over uw keuzes om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, bezoek dan https://thenai.org/.
 • Highsocial.com gebruikt webbakens om toegang te krijgen tot Highsocial.com-cookies binnen en buiten ons netwerk van websites en in verband met producten en diensten van Highsocial.com.
 • Communicatie per e-mail
 • Om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-mail opent van Highsocial.com of zijn filialen als uw computer dergelijke mogelijkheden ondersteunt.
 • Sociale media. Highsocial.com heeft contact met gasten op meerdere sociale mediaplatforms (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest). Als u contact met ons opneemt op een van onze sociale mediaplatforms, kunnen wij contact met u opnemen via een direct bericht. In deze gevallen vallen uw interacties met ons onder dit privacybeleid en het privacybeleid van het sociale mediaplatform dat u gebruikt.
 • Widgets voor sociale media. Onze sites en mobiele applicaties bevatten sociale mediafuncties, zoals de Facebook "Like"-knop, Google Plus, Pinterest en Twitter-widgets. Deze functies kunnen informatie verzamelen over uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op onze site, en ze kunnen een cookie plaatsen of andere traceringstechnologieën gebruiken. Sociale mediafuncties en widgets worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

Cookies, tracering en op interesses gebaseerde reclame

De "help"-functie van uw browser zou instructies moeten bevatten over hoe u uw computer kunt instellen om alle cookies te accepteren, om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt uitgegeven, of om op geen enkel moment cookies te ontvangen. Als u uw apparaat instelt om op geen enkel moment cookies te ontvangen, kunnen bepaalde gepersonaliseerde diensten niet aan u worden geleverd en kunt u mogelijk niet al onze functies ten volle benutten.

Adverteerders van derden en koppelingen naar andere websites

Onze site bevat op interesses gebaseerde advertenties van derden met behulp van informatie die u aan ons beschikbaar stelt wanneer u interageert met onze sites, inhoud of services. Op interesses gebaseerde advertenties worden aan u weergegeven op basis van informatie uit activiteiten zoals aankopen op onze sites, het bezoeken van sites die inhoud of advertenties van Highsocial.com bevatten of interactie met tools van Highsocial.com.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

Voorbeelden van hoe we de verzamelde informatie gebruiken:

 • Fulfillment van producten en diensten

 • Aankopen, bestellingen, betalingen en retourzendingen/omruilingen afhandelen en beheren

 • Te reageren op verzoeken om informatie over onze producten en diensten op onze website, mobiele website of mobiele applicaties, of om u anderszins van dienst te zijn

 • Contact met u opnemen over klantenservice via ons contactcentrum of sociale mediaplatforms

 • Beheer sweepstakes en wedstrijden

 • U in staat stellen om u via onze website of mobiele applicaties aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief, producten te zoeken en de beschikbaarheid ervan te controleren, prijzen te controleren, productbeoordelingen en -beoordelingen te geven, uw bestellingen te volgen, accountgegevens bij te werken, enz.

 • Onze marketingdoeleinden

 • coupons en promoties, nieuwsbrieven, e-mails, mobiele berichten en sociale-mediameldingen van Highsocial.com en van partners, verkopers of filialen van Highsocial.com leveren

 • Het aanbieden van interactieve functies op de website of mobiele applicaties, zoals productbeoordelingen of wekelijkse aanbiedingen, het verzenden van marketingcommunicatie en andere informatie over producten, diensten en promoties

 • Beheer wedstrijden, sweepstakes, promoties, enquêtes, enz.

 • Interne bedrijfsvoering

 • De effectiviteit van onze website, winkels, mobiele ervaring en marketinginspanningen te verbeteren

 • Onderzoek en analyse uitvoeren, inclusief enquêtes

 • Voer indien nodig andere bedrijfsactiviteiten uit

 • Wettelijke naleving

 • Bijvoorbeeld wetshandhaving bijstaan en reageren op juridische/regelgevende vragen

Informatie die we delen

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en personen buiten Highsocial.com tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Met uw toestemming: We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Highsocial.com wanneer dit gepast is.

 • Voor externe verwerking: We verstrekken persoonlijke gegevens aan onze filialen of andere vertrouwde bedrijven of personen om deze voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Dienstverleners: We kunnen de informatie die we verzamelen delen met bedrijven die ondersteunende diensten aan ons leveren (zoals e-mailproviders, mobiele marketingdiensten, analyserservices, webhostingproviders, callcenter-/chatproviders, sweepstakesleveranciers, betalingsverwerkers, gegevensverbeteringsdiensten of fraudepreventieservices) of die ons helpen onze producten en diensten op de markt te brengen. Deze bedrijven kunnen informatie over u nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 • Om juridische redenen: We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Highsocial.com als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs nodig is om:

  • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
  • Handhaving van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen.
  • Fraude, beveiliging of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken.
  • Beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Highsocial.com, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet

Dit omvat niet het verkopen, verhuren, delen of anderszins openbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie van klanten voor commerciële doeleinden.

Als Highsocial.com een fusie, bedrijfsreorganisatie, overname of verkoop van activa ondergaat, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manieren delen, geef ze dan niet aan ons door.

Houd er rekening mee dat Highsocial.com verplicht kan zijn persoonlijke gegevens van een persoon vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid en/of wetshandhaving.

In het kader van een verdere doorgifte is Highsocial.com verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt in het kader van het Privacyschild en vervolgens doorgeeft aan een derde die namens hem als agent optreedt. Highsocial.com blijft aansprakelijk krachtens de beginselen als zijn agent dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de beginselen, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Uw persoonlijke gegevens raadplegen en bijwerken

Highsocial.com erkent het recht van het individu op toegang tot hun persoonlijke gegevens. Wanneer u onze diensten gebruikt, streven wij ernaar u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als die informatie verkeerd is, streven we ernaar u manieren te geven om deze snel bij te werken of te verwijderen - tenzij we die informatie moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Bij het bijwerken van uw persoonlijke gegevens kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

We kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief zijn, onevenredig veel technische inspanning vereisen (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw systeem of het fundamenteel wijzigen van een bestaande praktijk), de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op back-upsystemen bevindt).

Waar we informatie kunnen inzien en corrigeren, doen we dat gratis, behalve als dat een onevenredige inspanning zou vereisen. We streven ernaar onze services zodanig te onderhouden dat informatie wordt beschermd tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u informatie uit onze services hebt verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en informatie niet uit onze back-upsystemen verwijderen.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Als uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u vragen om de informatie te corrigeren of te verwijderen. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze bij te werken, stuurt u een e-mail naar [email protected] met uw huidige contactgegevens en de persoonlijke gegevens die u wilt inzien. Wij zullen u de gevraagde persoonlijke informatie verstrekken indien deze redelijkerwijs beschikbaar is, of zullen het type persoonlijke informatie beschrijven dat wij gewoonlijk verzamelen.

Opt-out e-mail

Highsocial.com en externe verkopers, partners en filialen communiceren regelmatig via e-mail met gebruikers die zich op onze diensten hebben geabonneerd. We kunnen uw e-mailadres bijvoorbeeld gebruiken om uw aanvraag te bevestigen, om u een bericht van betaling te sturen, om u promoties te sturen, om u informatie te sturen over wijzigingen van onze producten en diensten en om kennisgevingen en andere bekendmakingen te sturen zoals vereist door de wet. Over het algemeen kunnen gebruikers zich niet afmelden voor deze communicatie, maar deze zal voornamelijk informatief van aard zijn in plaats van promotioneel.

Wij bieden u echter de mogelijkheid om u af te melden als u geen andere vormen van communicatie van ons wilt ontvangen, zoals e-mails of updates van ons over nieuwe diensten en producten die op de sites worden aangeboden. De opt-out keuze kan worden uitgeoefend door het betreffende vakje aan of uit te vinken als een dergelijk vakje beschikbaar is op de punten waar persoonsgegevens worden verzameld of door contact met ons op te nemen. Wij zullen uw afmeldingsverzoek zo snel mogelijk verwerken, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u in sommige omstandigheden nog enkele berichten kunt ontvangen totdat de afmelding is verwerkt. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de link "afmelden" in de tekst van de e-mail.

Mobiel

 • Pushmeldingen: U kunt zich op elk moment afmelden voor het verder toestaan dat Highsocial.com u pushmeldingen stuurt door de meldingsmachtigingen in de instellingen op uw mobiele apparaat aan te passen.

 • Geo-locatie: U kunt op elk moment aangeven dat u Highsocial.com geen toegang meer wilt geven tot locatiegegevens door de toestemming in uw mobiele apparaat aan te passen.

Californische privacyrechten

California Civil Code Section 1798.83 staat onze bezoekers die ingezetenen zijn van Californië toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Voor alle verzoeken moet u uw volledige naam, adres, stad, staat en postcode vermelden. We accepteren geen verzoeken per telefoon, post of fax, en we zijn niet verantwoordelijk voor berichten die niet gelabeld zijn of niet goed zijn verzonden, of die geen volledige informatie bevatten.